Projekt VÝKON

                       „Evropský fond pro regionální rozvoj“

Cílem projektu bylo vybudovat komplexní centrum integrovaných služeb pro posílení kooperačních vazeb se základnou výzkumu a vývoje (VaV) a praxí v Praze. Projekt výrazně přispěl k rozvoji inovační infrastruktury v Praze a k vyššímu využití výzkumu pro rozvoj konkurenceschopnosti založené na využívání znalostí.

Díky podpoře projektu „Výzkum pro konkurenceschopnost“ (VÝKON), který byl zahájen v říjnu 2009 a dokončen začátkem roku 2011, byla zrealizována koupě, rekonstrukce a technické vybavení budovy Ve Struhách v Praze 6. Do té doby bylo TC, které je hodnoceno jako jedna z předních národních organizací pro podporu výzkumu, vývoje a inovací, rozptýleno na čtyři odloučená pracoviště v různých částech Prahy. Bylo vybudováno komplexní centrum integrovaných služeb pro podporu inovačního podnikání, transferu technologií a podporu účasti českých výzkumných a podnikatelských subjektů v mezinárodních výzkumných projektech. Projekt VÝKON umožnil integrovat všechny činnosti TC do jedné budovy a zahájit nové aktivity. Významným přínosem bylo také usídlení centra mezinárodní informační sítě Enterprise Europe Network, jehož je TC koordinátorem v České republice.
Zároveň zde vzniklo moderní Konferenční a vzdělávací centrum pro konání odborných seminářů, školení a konferencí s kapacitou 130 míst ve dvou sálech s veškerým konferenčním zázemím. V tříposchoďové budově je celkem 42 kanceláří pro téměř 100 pracovníků.

Partneři projetu VÝKON
  
Partnery projektu, se kterými byly podepsány partnerské smlouvy, jsou významné výzkumné a vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty a Městská část Praha 6:

Výzkumné a vzdělávací organizace:

Akademie věd ČR - s následujícími sedmi pracovišti AV ČR spolupracuje TC zejména v oblasti transferu technologií a mezinárodní výzkumné spolupráce.

Ústav organické chemie a biochemie – výzkum a vývoj v oboru medicinální chemie, chemie vztahů mezi živými objekty v přírodě a v oblasti nových (nano)materiálů
Ústav chemických procesů – výzkum a vývoj v oboru chemického inženýrství, fyzikální chemie a inženýrství životního prostředí
Ústav fyziky plazmatu – výzkum plazmatu a jeho aplikací, např. řízené termojaderné slučování, využití elektrických výbojů, generátory plazmatu, likvidace odpadů v proudu plazmatu
Fyzikální ústav – výzkum fyziky elementárních částic, fyziky kondenzovaných systémů, laserové technologie a optika
Mikrobiologický ústav – mikrobiologický a imunologický výzkum
Ústav molekulární genetiky – výzkum a vývoj v oblasti mikrobiální a savčí genomiky, onkogenů a retrovirů, buněčné biologie, exprese genů na úrovni transkripce a translace, molekulárních základů imunity, molekulární vývojové biologie a struktury proteinů
Biotechnologický ústav - biotechnologický a biomedicínský výzkum v proteinovém inženýrství, strukturální a buněčné biologii a imunologii se zaměřením na praktické využití výsledků v humánní medicíně.

VŠCHT Praha – poskytuje univerzitní vysokoškolské vzdělání a provádí výzkum a vývoj v oborech chemická technologie, technologie ochrany životního prostředí, potravinářské a biochemické technologie a chemické inženýrství. TC spolupracuje s VŠCHT zejména v oblasti informací a projektových konzultací zaměřených na evropskou výzkumnou spolupráci

Česká zemědělská univerzita v Praze  –  je veřejnou vysokou školou, provádí výzkum a vývoj ve všech stadiích potravinového řetězce od přírodních vstupů, přes technicko-technologické aspekty produkce a zpracování, až po hodnocení dopadů na životní prostředí, sociálně-ekonomické souvislosti a kvalitu života. I s touto univerzitou TC spolupracuje, zejména  při podpoře projektů evropské výzkumné spolupráce

Asociace výzkumných organizací (AVO) – reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol. Čítá přes 70 výzkumných institucí, z čehož 21 sídlí na území hl. města Prahy. TC spolupracuje s AVO v oblasti aplikovaného výzkumu, transferu technologií a strategických studiích pro výzkum a inovace.

Podnikatelské subjekty:

ČKD GROUP, a.s. – společenství inženýrských a výrobních firem působících ve strojírenském a elektrotechnickém průmyslu; hlavní zaměření – oblast energetiky obnovitelných zdrojů, infrastruktury, klasické energetiky, transportu a zpracování plynu a ropy, ekologie, chemie a elektrotechniky. TC realizovalo společně s podniky skupiny ČKD rekonstrukci staré průmyslové haly v Praze 9 na podnikatelský inkubátor a inovační centrum. Jedná se o první společné využití průmyslových "brownfields" partnery z podnikové a akademické sféry.

Exbio Praha s.r.o – výrobce monoklonálních protilátek a dalších imunologických reagencií; zastupuje řadu zahraničních firem, které nabízejí produkty pro imunologii a molekulární biologii. Exbio je jednou z firem, které před přechodem do tržního prostředí absolvovaly první fáze svého rozvoje v podpůrném systému podnikatelského inkubátoru TC.

Státní správa České republiky:

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) – plní funkci patentového a známkového úřadu ČR, je gestorem mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví a podporuje rozvoj a ochranu průmyslového vlastnictví. TC spolupracuje s ÚPV v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví, jsou pořádána školení a prakticky zaměřené semináře pro podnikatele.

Místní samospráva

Městská část Praha 6 – partnerská smlouva k projektu VÝKON mezi MČ Praha 6 a Technologickým centrem AV ČR (sídlící na Praze 6) zajišťuje koordinaci aktivit v pražském obvodě s nejvyšší koncentrací technických a přírodovědných vysokých škol a významných výzkumných ústavů Akademie věd ČR.
V té souvislosti je zde nutno poznamenat, že Magistrát hl. m. Prahy je řídícím orgánem Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, ze kterého byly ve veřejné soutěži získány prostředky pro realizaci projektu VÝKON.