Projekty

Zde naleznete probíhající projekty Technologického centra AV ČR.
Přehled ukončených projektů naleznete zde: Archiv

SERENE 2

Projekt SEREN2 je zaměřen na spolupráci a zvýšení kvality služeb evropské sítě Národních kontaktů (NCP) programu Bezpečnost. Vzdělávání NCP bude zaměřeno zejména do oblastí specifických pro bezpečnostní výzkum. Součástí projektu je i podpora při hledání partnerů pro připravované projekty elektronickou formou i pořádáním osobních setkání zájemců o spolupráci.

 
 • Partneři: partneři z 26 členských zemí EU, asociovaných a kandidátských zemí
 • Doba trvání: 1. duben 2011 – 31. březen 2013 (24 měsíců)
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Eva Hillerová
 • Výstupy: Informace a výstupy jsou publikovány na  http://www.seren-project.eu

PACITA

PACITA („Parliaments and Civil Society in Technology Assessment“) je čtyřletý projekt financovaný ze 7. RP (Věda ve společnosti). Cílem projektu je rozšířit evropskou základnu pro politické rozhodování využívající výsledky vědy a výzkumu, zvýšit zájem veřejnosti o vědu a technologie, zintenzívnit dvoustrannou komunikaci mezi vědci a politiky a zahrnout společenské a etické aspekty do výzkumu a vývoje.

 
 • Partneři: do projektu je zapojeno 15 partnerů  pod vedením Dánské technologické rady
 • Doba trvání: 1. duben 2011 až 31. březen 2015
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Lenka Hebáková
 • Výstupy: výstupy jsou uvedeny na webových stránkách projektu   http://pacitaproject.eu

CZERA - Česká republika v Evropském výzkumném prostoru

Hlavním cílem projektu je rozvoj existující výzkumné infrastruktury, která bude poskytovat odborné, informační a organizační zázemí pro strategické rozhodování odpovědných orgánů státní správy přispívající k aktivnímu a účinnému zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru (ERA) a mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Součástí projektu je i poskytování komplexních odborných služeb pro zapojení výzkumných pracovišť z veřejného i soukromého sektoru (zvláště malým a středním podnikům) do mezinárodní výzkumné spolupráce, zejména prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace.

 
 • Partneři: řešitelem projektu je pouze Technologické centrum AV ČR
 • Doba trvání: 1. října 2010 - 31. prosince 2015
 • Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Manažer: Karel Klusáček
 • Výstupy: výstupy projektu budou uveřejňovány na www.strast.cz

Fit for Health

Nově vytvořená síť expertů z 21 členských i nečlenských zemí EU spolupracujících na úspěšnějším zapojení výzkumných center, univerzit a inovativních malých a středních podniků do projektů priority Zdraví  7. rámcového programu. Hlavní cílovou skupinou budou malé a střední podniky s vysokým technologickým a inovačním potenciálem.

TC v projektu vystupuje v roli zástupce vedoucího pracovního balíčku (WP2 - informování, další vzdělávání, školení a kurzy apod. zástupců malých a středních podniků a akademické sféry).

 
 • Partneři: 26 partnerů z 21 členských i nečlenských zemí EU, koordinátor je rakouská Austrian Research Promotion  Agency (FFG)
 • Doba trvání:  1. říjen 2010 - 30. září 2012
 • Zadavatel:  Evropská komise
 • Manažer:  Judita Kinkorová
 • Výstupy:  Výstupy budou k dispozici na stránkách projektu www.fitforhealth.eu

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER III)

Projekt NICER III (OK 09002) navazuje na předchozí projekty NICER (OK 448) a NICER II (OK 468) a je zaměřen na podporu účasti českých týmů v evropském výzkumu, zejména v probíhajícím 7. RP - poskytování informací o 7. RP, pomoc při přípravě projektů, vyhledávání partnerů, zlepšování znalostí a připravenosti účastníků nutné pro úspěšné zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce a do ostatních aktivit, které souvisejí s budováním Evropského výzkumného prostoru (ERA). Nedílnou součástí projektu je monitorování a statistiky účasti ČR v rámcových programech pro potřeby státní správy a publikační činnost. Oproti předchozím projektům NICER je stávající spektrum aktivit rozšířeno o další specializované prvky poradenství a školení pro různé skupiny uživatelů, např. poradenství k otázkám IPR, financování nebo managementu projektů. Navíc v prvním pololetí roku 2009 byly činnosti zaměřeny na realizaci dvou velkých mezinárodních konferencí, jež byly významnou součástí akcí v oblasti VaV konaných v rámci českého předsednictví Radě EU.

 
 • Partneři: Technologické centrum AV ČR
 • Doba trvání: 1. únor 2009 – 31. prosinec 2012
 • Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
 • Manažer: Naďa Koníčková
 • Výstupy: Výstupy projektu jsou průběžně zvěřejňovány na stránkách www.fp7.cz/cz/nicer 

BusInesS and InnOvation Support

BISONet (BusInesS and InnOvation Support Network) realizuje aktivity celoevropské sítě Enterprise Europe Network v České republice. Na projektu se podílí konsorcium jedenácti regionálních partnerů, koordinovaných Technologickým centrem AV ČR, které svou působností pokrývá celé území ČR. Aktivity sítě úzce navazují na činnost dřívějších Euro Info Center a Innovation Relay Centres.  Mezi hlavní funkce sítě patří poskytování klíčových obchodních a legislativních informací o možnostech inovativního podnikání v EU, pomoc podnikatelům při vyhledávání potenciálních nových obchodních kontaktů a partnerů v zemích EU, asistence při transferu pokročilých průmyslových technologií a nově též organizační a právní pomoc při spolupráci malých a středních podniků a výzkumných organizací v inovačním výzkumu a vývoji, především v projektech 7. rámcového programu EU. Díky integrovanému propojení institucí v síti, fungují jednotlivé partnerské organizace jako vzájemně provázaná kontaktní místa, kam se může obrátit podnikatel, který potřebuje získat informace o aktuální evropské obchodní legislativě, zamýšlí najít nové obchodní partnery po celé EU, zvažuje možnost zavést nové výrobní technologie nebo pro svoje podnikání chce jednoduše využít různých evropských finančních podpor.   

 
 • Partneři: Centrum pro regionální rozvoj, BIC Plzeň, JIC Brno, BIC Ostrava, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, Agentura pro regionální rozvoj Liberec, Regionální hospodářská komora Brno, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Regionální rozvojová agentura Pardubice, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec.
 • Doba trvání: 1. leden 2008 - 31. prosinec 2014
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Daniela Váchová
 • Výstupy: Výstupy jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.enterprise-europe-network.cz

ERAWATCH

Projekt je dlouhodobou iniciativou Direktorátu pro výzkum (DG RTD) a Institutu pro pokročilé technologie Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC – IPTS). Cílem projektu je podpora tvorby politik výzkumu a vývoje v Evropě a zlepšení pochopení a informovanosti o národních a regionálních systémech výzkumu a vývoje a o iniciativách na evropské úrovni. Projekt tak přispívá k prohlubování a rozvoji Evropského výzkumného prostoru.

 
 • Partneři: Do projektu je zapojeno 49 zemí: 27 států EU, asociované země k 7. RP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Izrael, Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Černá Hora a Albánie) a 11 dalších zemí (USA, Kanada, Japonsko atd.).
 • Doba trvání: 1. leden 2005 – (projekt je periodicky prodlužován každý rok)
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Miroslav Kostič
 • Výstupy: Výstupy projektu jsou k dispozici zde.

HEALTH-NCP-NET

Cílem projektu je posílení sítě národních kontaktních pracovníků (National Contact Points, NCPs) v 7. rámcovém programu priority Zdraví formou podpory mezinárodní spolupráce. Práce národních kontaktních pracovníků se stává náročnější a komplexnější (větší počet participujících zemí; koordinace aktivit s dalšími evropskými projekty a iniciativami, např. SMEs go Health, IMI; nové - zejména elektronické - nástroje umožňující zvýšení kvality práce NCP apod.). Současně se očekává významnější zapojení jednotlivých zemí do projektů 7. RP priority Zdraví. Významným momentem projektu je (vzhledem k tématům v prioritě Zdraví - etiologii rakoviny, HIV/AIDS, malárii) zapojení NCP z nečlenských a neevropských států -ICPC NCP (International Cooperation Partner Countries)- z Afriky, Indie, Chile.

 
 • Partneři: 39 partnerů, koordinátorem je Instituto de Salud Carlos III. Madrid, Španělsko 
 • Doba trvání: květen 2008 – duben 2013
 • Zadavatel: Evropská komise 
 • Manažer: Judita Kinkorová
 • Výstupy: Výstupy budou k dispozici na stránkách projektu www.healthncpnet.eu

BIO-NET

Cílem projektu je posílit vzájemnou spolupráci národních kontaktních bodů pro oblast Zemědělství, potraviny, rybářství a biotechnologie v 7.RP. Aktivity projektu jsou směrovány do tří oblastí:

- zkvalitnění služeb NCP a proškolení začínajících a méně zkušených NCP v problematice 7. RP

- výměna zkušeností a šíření nejlepší praxe v práci NCP

- školení pro výzkumníky, MSP a průmyslové podniky s cílem snížit bariéry pro nezkušené účastníly projektů a zlepšit kvalitu předkládání návrhů

 
 • Partneři: partneři z 27 členských zemí EU, asociovaných a kandidátských zemí
 • Doba trvání: 1. září 2008 – 31. srpen 2012 (48 měsíců)
 • Zadavatel: Evropská komise 
 • Manažer: Naďa Koníčková
 • Výstupy: Informace a výstupy jsou publikovány na http://www.ncp-bio.net/Default.aspx

COSMOS

Cílem projektu je podpora celoevropské sítě národních kontaktních bodů pro oblast kosmonautiky a vesmírného výzkumu prostřednictví posílení vzájemné spolupráce. Vzájemná kooperace a podpora povede ke zkvalitnění práce jednotlivých národních kapacit, respektive vnesení efektivnějších způsobů činnosti do systému mezinárodní spolupráce. Projekt má posilovat prezentaci rámcových programů 7.RP, včetně šíření ucelených informací o projektu GMES a dalších relevantních aktivitách pro všechny úrovně zájemců.

 
 • Partneři: 34 partnerů 
 • Doba trvání: červenec 2008 – březen 2012
 • Zadavatel: Evropská komise 
 • Manažer: Ondřej Mirovský 
 • Výstupy: výstupy jsou prezentovány na webu http://www.fp7-space.eu/ 

ENV-NCP-TOGETHER

Zlepšování služeb poskytovaných NCP pro životní prostředí 

Projekt je souborem aktivit, které vedou ke zlepšení spolupráce a komunikace NCP pro téma ŽP v rámci Evropy i mimo ni. Hlavním cílem projektu je zajištění vysoké úrovně poskytovaných služeb klientům jednotlivých NCP a propojení NCP aktivit a přispění ke zlepšení komunikace v rámci NCP sítě. Aktivity projektu směřují k posílení spolupráce mezi NCP a tím zajištění plnohodnotných služeb klientům včetně snahy o zajištění poradenství pro přípravu kvalitnějších projektových návrhů do 7. RP.

 
 • Partneři: Projektu se účastní 27 partnerů z různých zemí – zejména z EU (mimo EU se účastní Indie, Bulharsko, Švýcarsko, Turecko), koordinátorem projektu je Viorel Vulturescu, National Authority for Scientific Research, Rumunsko 
 • Doba trvání: 1. leden 2009 – 31. prosinec 2013 (60 měsíců) 
 • Zadavatel: Evropská komise 
 • Manažer: Jana Čejková 
 • Výstupy: Výsledky budou zveřejňovány na webu projektu  http://www.env-ncp-together.eu/ :

NMP TeAm 2

Projekt NMP TeAm 2 (Improving the services of the NMP NCP Network through Trans-national Activities) má za cíl zlepšení služeb národních kontaktních pracovníků (NCP) v prioritě Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP) 7. RP  v Evropě a pomoc při zjednodušování přístupu k výzvám 7. RP, usnadňování vstupu pro začátečníky a zvyšování kvality předkládaných návrhů, a to prostřednictvím užší spolupráce mezi  NCP a odstraněním rozdílů ve znalostech a kvalitě poskytovaných služeb v síti NCP v Evropě i mimo ni.
 
 • Partneři: 16 partnerů, koordinátorem je Foundation for Research and Technology HELLAS, Řecko
 • Doba trvání: 1. leden 2012 - 31. prosinec 2013
 • Zadavatel: Evropská komise 
 • Manažer: Gabriela Salejová
 • Výstupy: Výstupy jsou k dispozici na webových stránkách projektu http://www.nmpteam.eu/


Přehled ukončených projektů naleznete zde: Archiv