Projekty

Zde naleznete ukončené projekty Technologického centra AV ČR.
Přehled probíhajících projektů naleznete zde: Zpět

ObservatoryNANO

Cílem projektu je vytvoření evropské observatoře pro nanotechnologie, která bude poskytovat komplexní vědecké a ekonomické expertní analýzy napříč různými technologickými sektory. Prostřednictvím této observatoře bude vytvořena platforma pro odborný dialog mezi tvůrci hospodářské politiky a dalšími aktéry, zaměřený na zhodnocení přínosů a příležitostí, ale i překážek a rizik nanotechnologií. Komplexní zhodnocení všech aspektů nanotechnologií (technologických, socioekonomických, zdraví obyvatel aj.) vytvoří předpoklad pro realizaci odpovědné evropské politiky pro vědecko-technický rozvoj a dosažení socioekonomických přínosů nanotechnologií.

 
 • Partneři: Koordinátorem projektu je Institute of Nanotechnology (UK). Dalšími partnery jsou: VDI Technologiezentrum (DE), Commissariat à l'énergie atomique (FR), Institute of Occupational Medicine (UK), Malsch TechnoValuation (NL), triple innova (DE), Spinverse (FI), Bax and Willems Consulting Venturing (ES), Dutch National Institute for Public Health and the Environment (NL), Technical University of Darmstadt (DE), Associazione Italiana per la Ricerca Industriale  (IT), Nano and Micro Technology Consulting (DE), Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt (CH), University of Aarhus (DK), MERIT - Universiteit Maastricht (NL), Technologické centrum AV ČR (CZ) 
 • Doba trvání: 1. dubna 2008 – 31. března 2012 (48 měsíců) 
 • Zadavatel: Evropská komise 
 • Manažer: Gabriela Salejová 
 • Výstupy: Výstupy projektu jsou k dispozici na http://www.observatory-nano.eu/ 

TransCoSME

Projekt podporuje činnost Evropské sítě národních kontaktů pro malé a střední podniky. Jeho cílem je zvýšit kvalitu služeb, které poskytují národní kontakty navrhovatelům a řešitelům projektů 7.RP v jednotlivých zemích. Záměrem je zlepšit efektivitu činnosti národních kontaktů, zvýšit jejich kvalifikaci a prohloubit jejich spolupráci v rámci celé Evropy.
 
 • Partneři: 36 partnerů ze členských zemí EU a asociovaných zemí
 • Doba trvání: únor 2008 - prosinec 2011 (46 měsíců)
 • Zadavatel: Evropská komise 
 • Manažer: Martin Škarka 
 • Výstupy: Výstupy jsou zveřejňovány na stránkách projektu http://www.ncp-sme.net/.

NanoCode

Cílem projektu je podpora implementace Kodexu odpovědného výzkumu nanověd a nanotechnologií v Evropě (Code of Conduct for Nanosciences & Nanotechnologies  Research - CoC). CoC je dokument Evropské komise z r. 2008 vytyčující 7 základních principů pro výzkum nanověd a nanotechnologií. Evropská komise v něm vyzývá evropské univerzity, výzkumná pracoviště a firmy, aby při svém výzkumu respektovaly uvedené principy (např. bezpečnost z hlediska zdraví a životního prostředí, respektování principu předběžné opatrnosti, směrování k inovacím, otevřenost výzkumu vůči veřejnosti atd.). Projekt je postaven na dialogu s širokým spektrem aktérů v oblasti nanověd a nanotechnologií.
 
 • Partneři:   Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (koordinátor, IT), INNO – The Innovation Society Ltd. (CH), ION - Institute of Nanotechnology (UK), USTUTT – Universität Stuttgart (DE), CEA – Commissariat a l´energie atomique (FR), PH – Fundacion Phantoms (ES), TC - Technologické centrum AV ČR (CZ), CAB – Comision Nacional de Energia Atomica (AR), DST – Department of Science and Technology (ZA), TUDELFT – Technische Iniversiteit Delft (NL)    
 • Doba trvání:  1. ledna 2010 - 30. listopadu 2011
 • Zadavatel:  Evropská komise
 • Manažer:  Jitka Kubátová
 • Výstupy:  Výstupy jsou uveřejňovány na webových stránkách  http://www.nanocode.eu/

iKnow

"interconnecting Knowledge for the early identification of issues, events and developments (i.e. wild cards & associated weak signals) shaping and shaking the future of science, technology and innovation (STI) in the European Research Area (ERA)"

Cílem projektu je vytvořit konceptuální a metodický rámec pro identifikaci a analýzu tzv. divokých karet (wildcards) a slabých signálů (weak signals) a současně tento rámec uplatnit při posouzení vlivu identifikovaných divokých karet a slabých signálů na budoucnost ERA. Součástí projektu je rovněž vytvoření kolaborativního webového prostředí pro identifikaci, analýzu a interpretaci divokých karet a slabých signálů, fungujícího na bázi technologií Web2.

 
 • Partneři: PREST Manchester Institute of Innovation Research, The University of Manchester, UK (koordinátor), Finland Futures Research Centre (FI), Z-Punkt (DE), RTC North (UK), Technologické centrum AV ČR (CZ), Interdisciplinary Centre for Technology Analysis and Forecasting (Izrael), Mindcom Ltd (FI) a CyberFox (CZ)
 • Doba trvání: listopad 2008 - duben 2011 (30 měsíců)
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Martin Faťun
 • Výstupy: Výstupy budou publikovány na webových stránkách http://www.iknowfutures.com

Strategické studie pro výzkum a vývoj (STRAST) – výzkumný záměr

Výzkumná činnost směřuje zejména k vytvoření kvalifikovaných informačních zdrojů pro rozhodovací sféru, které umožní racionální variantní rozhodování při vytváření národních výzkumných a inovačních politik, tvorbě a aktualizaci dlouhodobých výzkumných programů financovaných z veřejných prostředků, stanovení národních výzkumných priorit a vytváření podmínek pro racionální využití výsledků výzkumu podporovaného z veřejných zdrojů. Pozornost bude rovněž věnována rozvoji metodiky prognostických studií pro výzkum, vývoj a inovace.
 
 • Partneři: Technologické centrum AV ČR
 • Doba trvání: 1. leden 2004 – 31. prosinec 2010
 • Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Manažer: Karel Klusáček
 • Výstupy: Výstupy projektu jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.strast.cz

EuroRIs-Net

Hlavním cílem projektu je podpořit efektivnější implementaci tématu výzkumných infrastruktur 7. RP a využít výsledky výzkumných infrastruktur s cílem dosáhnout výzkumné excelence, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě. V tomto smyslu projekt usiluje o zlepšení efektivity práce národních kontaktních bodů (NCP) pro výzkumné infrastruktury prostřednictvím posílení mezinárodní spolupráce, což by mělo vést k lepšímu poskytování služeb konečným uživatelům napříč Evropou. Koordinační aktivity a propojení s ostatními sítěmi EU budou podporovat jednotný přístup k výzkumným infrastrukturám a jejich využití ve prospěch evropského výzkumného společenství a průmyslu. Projekt se zaměří na vytvoření jednotného přístupu k službám poskytovaným NCP zodpovědným za výzkumné infrastruktury napříč EU, bude podporovat nadnárodní spolupráci, bude zvyšovat povědomí o infrastrukturách na evropské úrovni a podporovat výzkumné infrastruktury jako základnu pro koherentní rozvoj rozšířené Unie.

 
 • Partneři: 35 partnerů z členských, asociovaných zemí k 7. RP, Kanady, Ruska aj. Koordinátorem je National Documentation Centre (EKT-NHRF) z Řecka.
 • Doba trvání: listopad 2007 – říjen 2011
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Ondřej Daniel
 • Výstupy: http://www.euroris-net.eu/

EUROSIS

Hlavním cílem projektu je posílit propojenost sítě národních kontaktních pracovníků (NCP) v prioritě 7. RP Věda ve společnosti a vytvořit z NCP evropskou síť, která účinně přispívá k realizaci 7. RP. V rámci projektu jsou organizovány tematické semináře, tréninky zaměřené na zvýšení kvalifikace NCP a jedním s cílů projektu je také vypracování potřeb, na které by měl odpovídat budoucí nástroj pro vytváření týmů k realizaci projektů.
 
 • Partneři: projekt má celkem 34 partnerů, koordinátorem je EUROSCIENCE (Řecko)
 • Doba trvání: únor 2008 - leden 2010 (24 měsíců)
 • Zadavatel: Evropská komise 
 • Manažer: Michal Pacvoň 
 • Výstupy: Výstupy budou k dispozici na stránkách projektu www.eurosis.eu.

SMEs go Health

Cílem projektu je podpořit malé a střední podniky a akademická pracoviště v 7. RP za účelem posílení transevropské spolupráce ve výzkumu a vývoji (RTD). Malé a střední podniky a výzkumní pracovníci budou různými formami podporováni k přípravě společných inovativních projektů zaměřených na biomedicínský výzkum v 7. RP. Mezi hlavní aktivity budou patřit "partnering", tvorba konsorcií a usnadnění identifikace vhodných partnerů s potřebnými zkušenostmi a know-how se speciálním zřetelem k novým členským státům a přidruženým kandidátským zemím. 

 

 
 • Partneři: 29 partnerů EU
 • Doba trvání: únor 2007 - leden 2010 (36 měsíců)
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Judita Kinkorová
 • Výstupy: výstupy jsou zveřejňovány na stránkách projektu www.smesgohealth.org

FramingNano

FramingNano (Governance in Nanoscience and Nanotechnology) je projekt 7. RP s cílem vytvořit plán řízení odpovědného rozvoje nanověd a nanotechnologií včetně návrhů norem, a to na základě otevřeného mezinárodního dialogu s představiteli vědy, průmyslu, nevládních a veřejných komunit.

 
 • Partneři: AIRI/NanotecIT, Itálie (koordinátor); Innovation Society, Švýcarsko; Institute of Nanotechnology, Velká Británie; EurActiv, Belgie; Dutch National Institute for Public Health and the Environment - RIVM, Holandsko; Technologické centrum AV ČR
 • Doba trvání: 1. 5. 2008 – 31. 3. 2010 (23 měsíců)
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Jitka Kubátová
 • Výstupy: Výstupy jsou k dispozici na stránkách projektu www.framingnano.eu

Inno-Policy TrendChart

Projekt je iniciativou Evropské komise a jeho cílem je shromažďovat a analyzovat informace o národních inovačních systémech a politikách. V projektu participují všechny členské a kandidátské státy EU a další země z Asie, Jižní a Severní Ameriky a severní Afriky. Technologické centrum působí jako partner projektu Trendchart za Českou republiku.

 
 • Partneři: Všechny členské, asociované a kandidátské země EU, tři mimoevropské skupiny zemí (A: země NAFTA (Severoamerická asociace volného obchodu) a Brazílie; B: země MEDA (Alžírsko, Egypt, Jordán, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunis); C: Japonsko, Jižní Korea, Čína, Tchaj-wan, Indie, Singapur, Indonésie, Malajsie, Thajsko).
 • Doba trvání: 1. leden 2004 - (projekt je periodicky prodlužován každý rok)
 • Zadavatel: Evropská komise
 • Manažer: Michal Pazour
 • Výstupy: Výstupy projektu zemí EU 25 jsou k dispozici zde.

1 2 3 4 5 6 další


Přehled probíhajících projektů naleznete zde: Zpět