Analytické a koncepční materiály pro veřejnou správu

Analytické studie

TC zpracovává analytické studie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a na jejich základě připravuje koncepční podklady pro kvalifikované rozhodování státní správy, regionálních samospráv i orgánů EU při formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací. Mezi hlavní klienty na národní úrovni patří v této oblasti MŠMT, MPO, RVVI a orgány regionální samosprávy (regionu Praha). Na mezinárodní úrovni spolupracuje TC s řadou zahraničních partnerů při přípravě analyticko-koncepčních studií pro ředitelství Evropské komise, OECD a Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC-IPTS).

Specializovaný web zaměřený na strategické studie je kdispozici zde.

Výhledové studie a rozvoj metodik foresightu

TC zpracovává výhledové studie využívané veřejnou správou na národní i regionální úrovni pro formulaci strategií a politik v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. S využitím výhledových studií připravuje TC pro veřejnou správu i jednotlivé výzkumné organizace návrhy strategických výzkumných směrů a výzkumných priorit. Pro tyto účely využívá TC moderní metody foresightu, na jejichž soustavném rozvoji TC spolupracuje s předními zahraničními pracovišti a organizací UNIDO.

Specializovaný web zaměřený na strategické studie je kdispozici zde.

Hodnocení programů podpry výzkumu, vývoje a inovací  

Hodnocení programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací je důležitou součástí strategického přístupu k tvorbě a realizaci výzkumné a inovační politiky. TC proto spolupracuje s orgány veřejné správy na rozvoji metod pro hodnocení programů podpory výzkumu, vývoje a inovací a tyto metody využívá při hodnocení výsledků a dopadů podpůrných opatření realizovaných těmito orgány. Výsledky hodnocení programů TC využívá při přípravě návrhů pro nové programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Specializovaný web zaměřený na strategické studie je kdispozici zde.

Komplexní audit národních inovačních systémů

Národní inovační systém je organická struktura, která neustále prochází vývojem a souvisejícími změnami. TC proto soustavně sleduje trendy ve vývoji národních inovačních systémů ve vyspělých i rozvíjejících se zemích a podílí se na jejich komplexním auditu prováděném s cílem vhodného nastavení inovační politiky na evropské, národní i regionální úrovni.

Specializovaný web zaměřený na strategické studie je kdispozicizde.

Monitorování a analýza účasti ČR v rámcových programech EU

TC soustavně monitoruje a vyhodnocuje účast ČR v rámcových programech EU, zpracovává studie analyzující jednotlivé aspekty české účasti v těchto programech a ve spolupráci s MŠMT navrhuje opatření na posílení účasti ČR v Evropském výzkumném prostoru.

Specializovaný web zaměřený nainformace o 7. RP je kdispozici zde.